ره دراز است، چه کوته عمریست...

PAEEIZ.JPG

وقتی همه عاشقان غریبند

این راه دراز را که خواهد پیمود...

شریعتی گونه خود را وارسی کردم

 دنبال که میگشتم؟    ...خود؟!

   این من؛ چه منِ دور افتاده از منی است

چه کسی میتواند از این <من> سخن  براند؟!

نویسنده ای دور افتاده از موطن قلم...

 معلمی دل ز کف داده از شوق...

   سردبیری غرق در شور و هیجان شباب...

مسلمانی از تبار محمد...

 پارس زادی، فرزند کوروش....

 عاشقی مسخر عشق...

یا...

چه کسی میتواند از این <من> سخن  براند؟!

ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود...

/ 0 نظر / 18 بازدید